طبق سفارش = s             دارد              ✗= ندارد  = ✓   
تشخیص چهره اثر انگشت کارت چهره رمز  سیاه و سفید  رنگی چند رسانه ای IP Based UPS USP کنتل تردد WIFI/GPRS Wiegand Anti-passback & Time Zone قیمت

T30

s  

T40

s  
اثر انگشت اثر انگشت کارت چهره رمز سیاه و سفید رنگی چند رسانه ای IP Based UPS USP کنتل تردد WIFI/GPRS Wiegand Anti-passback & Time Zone قیمت

T20-CF

s s  

T22-CF

s s  

T20-F

s s  
کارتی اثر انگشت کارت چهره رمز سیاه و سفید رنگی چند رسانه ای IP Based UPS USP کنتل تردد WIFI/GPRS Wiegand Anti-passback & Time Zone قیمت

T20-C

 

s s