بازدید کننده گرامی و خریداران دستگاه حضور و غیاب جهت اطلاع رسانی بیشتر شما و راه کارهای مناسب در حوضه دستگاه حضور و غیاب شرکت حضوریار در پنج حوزه به برسی مشکلات مدیران در ورود و خروج پرسنل پرداخته است  ، با مطالعه در شغل مورد نظر خود قبل از خرید دستگاه حضور و غیاب اطلاعات بیشتری بدست آورید .
 

  راه کارهای حضور و غیاب حوزه پزشکی و بیمارستانها  
    
  شرکت حضوریار با برسی دقیق و تجربه پنج ساله در نصب و راه اندازی نرم افزار حضور و غیاب و دستگاه های مختلف حضور و غیاب در مراکز پزشکی و بیمارستانی دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره و لوتوس را برای این حوضه پیشنهاد می کند . عمده مشکل حوزه های پزشکی و بیمارستانی وجود شیفتهای نامنظم است که ورود و خروج را دچار مشکل میکند که نرم افزار حضوریار تمامی این مشکلات را برای این حوزه حل و رفع کرده است .