لیست نمایندگان شرکت حضوریار  
          در حال مذاکره    بوشهر  
  ۰۹۱۷۳۰۱۳۱۰۵
۰۹۳۹۶۴۳۷۲۱۲
آقای نوید رحیمی سرشت صنعت ریز تراشه پارس  شیراز و عسلویه  
  ۰۹۱۳۲۵۷۰۷۵۶
۰۳۵۳۷۲۵۲۴۷۳
 
آقای فاضلی سها یزد  
  ۰۴۱۳۳۳۴۹۱۰۵
۰۹۳۹۴۰۰۵۳۲۰
آقای نویدی نوین گستر تبریز  
  ۰۴۴۳۲۲۵۰۶۸۸
۰۹۱۴۶۷۷۷۰۹۷
آقای فرزین اورامی پور آتین ایمن سامانه ارومیه  
  ۰۹۱۲۶۵۲۷۳۳۰ آقای صالحی صدرا سیستم  قم  
 
09118000750
آقای رزاق پور نام شرکت گرگان  
      درحال مذاکره  مازندران - بابلسر 
فریدون کنار
 
  02415258361
09125422532
 
آقای ابراهیم خانی فرا پویان الکترونیک  زنجان  
      درحال مذاکره  شهرکرد