تلفن نام شرکت نام نماینده مرکز استان نام استان ردیف
3349105-09394005320 طلوع نوین گستر آذر آقای نویدی فرد تبربز آذربایجان شرقی 1
      اورومیه آذربایجان غربی 2
      اردبیل اردبیل 3
      اصفهان اصفهان 4
      کرج البرز 5
      ایلام ایلام 6
      بوشهر بوشهر 7
      شهرکرد چهارمحال وبختیاری 8
      بیرجند خراسان جنوبی 9
      مشهد خراسان رضوی 10
      بجنورد خراسان شمالی 11
      اهواز خوزستان 12
      زنجان زنجان 13
      سمنان سمنان 14
      زاهدان سیستان و بلوچستان 15
09171071989 آذرخش هوشمند ساز آقای نگهداری شیراز فارس 16
      قزوین قزوین 17
7747136-7747137 صدرا سیستم قم آقای ابراهیمی قم قم 18
      سنندج کردستان 19
      کرمان کرمان 20
7299462-09183397935   آقای کریمی کرمانشاه کرمانشاه 21
      یاسوج کهگیلویه و بیراحمد 22
      گرگان گلستان 23
      رشت گیلان 24
      خرم آباد لرستان 25
      ساری مازندران 26
      اراک مرکزی 27
      بندرعباس هرمزگان 28
09353406302 پردازش گستر آقای رضایی پور - آقای شیری همدان همدان 29
7252473-09132571756 مهندسین سها آقای فاضلی یزد یزد 30