شرح وظایف واحد بازرگانی خارجی

• مدیریت خرید های خارج از کشور و تحقیق سیستم های خرید خارجی
• مدیریت صادرات به خارج از کشور و بازار یابی خارجی
• مدیریت حمل و نقل در بازرگانی بین المللی
• شرکت در نمایشگاه های بین المللی
• بازرسی در بازرگانی خارجی
• مدیریت درسیستم های پرداخت ارزی و گشایش اعتبارات اسناد
• مدیریت در امور گمرکی کالا و خدمات وارداتی و صادراتی