واحد بازاريابي شرکت حضوریار فعاليت هاي خود را با اهداف و وظايفي به شرح زير به انجام مي رساند:

• هدف
مديريت كليه اموري كه به شناسايي، نگهداري و توسعه مشتريان سودآور و اعتلاي نام و نشان تجاري شركت مي انجامد، هدف مديريت بازاريابي است.
• اهم وظايف
• شناسايي بازارهاي هدف بالقوه شركت و جمع آوري اطلاعات مربوطه.
• برنامه‎ريزي و انجام كليه فعاليت‎هاي ترويج و توسعه فروش مانند تبليغات، شركت در نمايشگاهها، برگزاري سمينارها و استفاده از ساير ابزارها جهت معرفي شركت و جلب مشتريان بالقوه
• بررسي و تحليل موقعيت بازار از ديدگاه قيمت گذاري و تصميم سازي جهت تعيين استراتژي قيمت گذاري
• زمينه سازي عقد قرارداد فروش با مشتريان در راستاي تامين نيازها و خواسته هاي طرفين
•  تهيه و ارايه گزارشات تحليلي و آماري از چگونگي انجام فعاليتهاي مربوطه
• مديريت بانک اطلاعات مشتريان
•  انجام هرگونه اقدام لازم درجهت حفظ و اعتلاي نام و نشان تجاري شرکت