اهداف شرکت حضوریار

ح . حضوردر بازارهای داخل کشور و دستیابی به بالاترین سهم بازار دستگاههای حضوروغیاب و کنترل تردد در کشور
ض . ضرورت رشد سرمایه ، درآمد و سودآوری برای شرکت حضوریار
و . وسعت حضوردر بازارهای داخلی به واسطه نمایندگان فعال و بازارهای خارجی ( خاورمیانه )
ر . رشد و ارتقا در عرصه فناوری نرم افزار در سیستمهای اتوماسیون اداری وابسته
ی . یکرنگی با مشتریان حضوریار در جهت بهبود بخشیدن به  کیفیت بخشهای تولید و پشتیبانی بر اساس نیاز مشتری و بازار
ا . ارتقای توان تولید محصولات حضوروغیاب و کنترل تردد در کشور و کسب و حفظ رتبه اول در کشور
ر . راهکارهایی نوین در حوضه اتوماسیون اداری برای مدیران موفق ایران زمین