شرکت در نمایشگاه های الویت دار

شرکت حضور یار با برسی و مشورت با نمایندگان شهرهای مختلف در خصوص حضور در نمایشگاه های مرتبط  در شهرهای مورد نظر با در نظر گرفتن اولویت  و با متقبل شدن بخشی از هزینه های حضور در نمایشگاه کمک می کند که نماینده شرکت حضوریار هر بازار هدف خود را در منطقه مورد نظر پیدا کند .
پس از برسی اولویت حضور در نمایشگاه ها به ترتیب نام نمایشگاه و شهر اولویت دار به زودی در همین بخش اعلام خواهد شد .